Súhlasím, aby mi spoločnosť Roche Slovensko, s.r.o. so sídlom Pribinova 7828/19, 811 09 Bratislava, IČO: 35 887 117, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31845/B formou elektronickej pošty zasielala informácie a marketingové správy, týkajúce sa diania na webovej stránke mamejednadruhu.sk, vrátane informácií o nových blogoch, súťažiach a ďalšie súvisiace novinky, a za tým účelom jej ako prevádzkovateľovi udeľujem súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa, obsah komunikácie), a to na dobu 5 rokov. Udelením súhlasu vyhlasujem, že som sa v celom rozsahu oboznámil(á) a akceptujem znenie Podmienok spracúvania osobných údajov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom webovej stránky mamejednadruhu.sk alebo zaslaním žiadosti e-mailom alebo na adresu sídla prevádzkovateľa.

PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. WEBOVÉ STRÁNKY mamejednadruhu.sk A JEJ PREVÁDZKOVATEĽ (KTO BUDE SPRACÚVAŤ MOJE OSOBNÉ ÚDAJE?)

Tieto Podmienky spracúvania osobných údajov sú platné a účinné odo dňa 1.8. 2020.