Všeobecné podmienky

Súhlasím, aby mi spoločnosť Roche Slovensko, s.r.o. so sídlom Pribinova 7828/19, 811 09 Bratislava, IČO: 35 887 117, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31845/B formou elektronickej pošty zasielala informácie a marketingové správy, týkajúce sa diania na webovej stránke mamejednadruhu.sk, vrátane informácií o nových blogoch, súťažiach a ďalšie súvisiace novinky, a za tým účelom jej ako prevádzkovateľovi udeľujem súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa, obsah komunikácie), a to na dobu 5 rokov. Udelením súhlasu vyhlasujem, že som sa v celom rozsahu oboznámil(á) a akceptujem znenie Podmienok spracúvania osobných údajov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom webovej stránky mamejednadruhu.sk alebo zaslaním žiadosti e-mailom alebo na adresu sídla prevádzkovateľa.

PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. WEBOVÉ STRÁNKY mamejednadruhu.sk A JEJ PREVÁDZKOVATEĽ (KTO BUDE SPRACÚVAŤ MOJE OSOBNÉ ÚDAJE?)

 • a.1. mamejednadruhu.sk je internetová stránka, týkajúca sa najmä ženského zdravia, ľudského papilomavírusu (HPV), poskytujúca relevantné informácie o uvedených a súvisiacich témach (ďalej len „Webové stránky“).
 • a.2. Fanúšikovská stránka Máme jedna druhú (dostupná na https://www.facebook.com/MameJednaDruhu), prevádzkovaná prostredníctvom portálu facebook.com sa venuje komplexnej problematike zdravia žien, najmä ženského zdravia, ľudského papilomavírusu (HPV), pričom poskytuje relevantné informácie a umožňuje diskusiu jej návštevníkov o uvedených témach (ďalej len „Facebookové stránky“).
 • a.3. Prevádzkovateľom Webových stránok a Facebookových stránok je Roche Slovensko s.r.o., so sídlom Pribinova 7828/19, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 35 887 117, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31845/B (ďalej len „Roche“, „naša spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“).
 • a.4. Okrem Prevádzkovateľa sú Facebookové stránky, resp. portál www.facebook.com, prevádzkované najmä spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbou, Dublin 2 Ireland.
 • a.5. Ak máte nejaké otázky alebo si želáte, aby spoločnosť Roche upravila alebo odstránila Vaše osobné údaje, kontaktujte nás prosím písomne (poštou), a to na adresu:
  Roche Slovensko s.r.o.
  Pribinova 7828/19
  811 09 Bratislava
  Slovenská republika
  alebo e-mailom na: slovakia.marketing@roche.com
  alebo na adresu zodpovednej osoby: pavel.uhrincat@roche.com.
  Zodpovedná osoba je poverená našou spoločnosťou na príslušné úlohy v oblasti ochrany osobných údajov, vrátane monitorovania súladu s príslušnými právnymi predpismi.
 • b) ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  (PREČO PREVÁDZKOVATEĽ ZÍSKAVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?)
 • b.1. Prevádzkovateľ, v nadväznosti na udelenie Vášho súhlasu, je oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely:
  • a) zasielanie informácií a marketingových správ, týkajúcich sa diania na webovej stránke mamejednadruhu.sk, vrátane informácií o nových blogoch, súťažiach a ďalších súvisiacich noviniek (ďalej aj ako „priamy marketing“),
 • c) zaradenie do príslušnej súťaže, organizovanej Prevádzkovateľom (ďalej len „Súťaž“), jej realizácia, vyhodnotenie výsledkov Súťaže, zverejnenie mien výhercov a poskytnutie prípadnej výhry.
  • c.1. Prevádzkovateľ je prostredníctvom Facebookových stránok oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely:
   a) evidencia používateľov portálu facebook.com, ktorým sa páčia Facebookové stránky alebo ktorí sa zapojili do diskusie v rámci Facebookových stránok alebo vykonali inú aktivitu v súvislosti s obsahom Facebookových stránok, vrátane komunikácie s takými používateľmi prostredníctvom portálu facebook.com
 • d) ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV
  (AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽ ZÍSKAVA?)

  • d.1. Prevádzkovateľ môže za účelom uvedeným v bode 2.1. písm. a) (t.j. priamy marketing) spracúvať Vaše nasledovné osobné údaje:
   a) e-mailová adresa,
 • e) obsah komunikácie medzi Vami a Prevádzkovateľom.
  • e.1. Prevádzkovateľ môže za účelom uvedeným v bode 2.1. písm. b) (vo vzťahu k organizácii Súťaže) spracúvať Vaše nasledovné osobné údaje:
   a) meno, priezvisko,
 • f) bydlisko,
 • g) e-mailová adresa,
 • h) informácia o účasti v Súťaži a informácia o prípadnej výhre v Súťaži,
 • i) obsah komunikácie medzi Vami a Prevádzkovateľom.
  • i.1. Prevádzkovateľ môže za účelom uvedeným v bode 2.2. (vo vzťahu k prevádzkovaniu Facebookových stránok) spracúvať Vaše nasledovné osobné údaje:
   a) údaje o Vašom účte v rámci portálu facebook.com, vrátane mena, priezviska, profilovej fotografie a ďalších údajov uvedených v rámci Vášho účtu,
   b) údaje o obsahu komunikácie alebo o inej interakcii alebo aktivite v rámci portálu facebook.com,
   (ďalej pre vyššie uvedené osobné údaje samostatne, resp. pre vyššie uvedené osobné údaje spoločne aj ako „osobné údaje“).
 • j) PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  (KOMU MÔŽE PREVÁDZKOVATEĽ POSKYTNÚŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?)

  • j.1. Prevádzkovateľ môže poskytovať alebo sprístupniť Vaše osobné údaje nasledovným osobám (príjemcom):
   a) sprostredkovatelia Prevádzkovateľa, poskytujúci administratívne služby alebo technickú podporu alebo technické zabezpečenie vo vzťahu k aktivitám zahŕňajúcim spracúvanie osobných údajov, vrátane poskytovateľa internetového hostingu,
   (na základe Vašej žiadosti Vám poskytne Prevádzkovateľ aktuálny zoznam všetkých sprostredkovateľov),
   b) právni, daňoví, účtovní a iní poradcovia a/alebo zástupcovia Prevádzkovateľa,
   c) orgány verejnej správy a štátnej správy a súdy, v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane príslušných kontrolných orgánov vo vzťahu ku konaniu Súťaže,
   d) spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, za účelom zasielania e-mailových správ,
   e) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbou, Dublin 2 Ireland, za účelom prípadného zverejnenia údajov o výhercoch Súťaže a za účelom uvedeným v bode 2.2. Tým nie je dotknuté spracúvanie Vašich osobných údajov Vami poskytnutých alebo zverejnených prostredníctvom portálu facebook.com.
  • j.2. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť príjemcom osobné údaje len v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na naplnenie účelu takého poskytnutia osobných údajov.
  • j.3. Prevádzkovateľ je oprávnený zverejniť Vaše osobné údaje v rozsahu meno, prvé písmeno priezviska a obec Vášho bydliska prostredníctvom Webových stránok alebo prostredníctvom Facebookových stránok, v prípade ak sa stanete výhercom Súťaže.
  • j.4. Osobné údaje môžu byť poskytnuté spoločnosti Google LLC, ktorej sídlo sa nachádza na území Spojených štátov amerických, ktoré sú treťou krajinou (t.j. krajinou mimo Európskeho hospodárskeho priestoru). Spoločnosť Google LLC (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active) je však členom Štítu na ochranu osobných údajov  medzi EÚ a USA, pričom v zmysle Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12.7.2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, Spojené štáty zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov prenášaných z Únie organizáciám v USA v rámci štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.
 • k) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
  (ČO EŠTE POTREBUJEM VEDIEŤ OHĽADOM SPRACÚVANIA MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?)

  • k.1. Osobné údaje poskytujete Prevádzkovateľovi dobrovoľne, avšak ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť zasielania e-mailových správ na účel priameho marketingu a nemožnosť účasti v Súťaži.
  • k.2. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je Váš súhlas, udelený na niektorý z účelov alebo na viaceré účely, uvedené v bode 2.1. a v bode 2.2. vyššie, resp. Váš súhlas udelený spoločnosti Facebook Ireland Ltd. pri registrácii Vášho užívateľského konta www.facebook.com. Vykonanie akejkoľvek interakcie alebo úkonu prostredníctvom Facebookových stránok sa považuje za udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov na účel uvedený v bode 2.2. vyššie.
  • k.3. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pre tie účely, kde právnym základom je súhlas. Prevádzkovateľ je povinný po odvolaní Vášho súhlasu vymazať Vaše osobné údaje, za podmienky, že príslušný záväzný právny predpis mu neprikazuje ich uchovanie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu môžete vykonať napr. doporučeného listu alebo e-mailovej správy adresovanej Prevádzkovateľovi, za podmienky, že Vás bude možné jednoznačne identifikovať.
  • k.4. Osobné údaje budú na účel uvedený v bode 2.1. písm. a) uchovávané po dobu 5 rokov. Osobné údaje budú na účel uvedený v bode 2.1. písm. b) uchovávané po dobu trvania Súťaže a následne po dobu 5 rokov od ukončenia Súťaže. Osobné údaje budú na účel uvedený v bode 2.2. vyššie, až dovtedy, kým z Vašej strany nedôjde k odstráneniu príslušnej interakcie prostredníctvom portálu www.facebook.com. Po naplnení účelu spracúvania alebo po uplynutí uvedenej doby budú Vaše osobné údaje zlikvidované.
  • k.5. Spracúvanie osobných údajov neplnoletých osôb. Prevádzkovateľ nespracúva žiadne osobné údaje osôb, o ktorých má vedomosť, že sú mladšie ako 16 rokov bez toho, aby predtým nezískal jej súhlas alebo jej zákonného zástupcu.
 • l) PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY (AKÉ SÚ MOJE PRÁVA VO VZŤAHU K MOJIM OSOBNÝM ÚDAJOM?)
  • l.1. V prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Nariadenie GDPR“), ktorého znenie je dostupné napr. na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679, máte ako dotknutá osoba okrem iného nasledovné práva
   • a) právo na poskytnutie informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov a na prístup k Vašim osobným údajom:
    toto právo vyplýva z článku 15 Nariadenia GDPR, podľa ktorého máte právo od Prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, získať prístup k týmto osobným údajom,
    okrem toho máte právo na získanie ďalších informácií uvedených v článku 15 Nariadenia GDPR,
    ak sa Vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií, máte právo byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia GDPR, týkajúcich sa prenosu,
    Prevádzkovateľ Vám na požiadanie poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak ste podali žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ ste nepožiadali o iný spôsob,
   • b) právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov:
    Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu po Vašom upozornení opraviť nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú,
    so zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia,
   • c) právo na vymazanie Vašich osobných údajov:
    v prípade, ak je naplnený niektorý z dôvodov, uvedených v článku 17 ods. 1 Nariadenia GDPR (napr. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa spracúvali, bol odvolaný súhlas so spracúvaním, a pod.) a zároveň nie je splnená niektorá z podmienok uvedených v článku 17 ods. 3 Nariadenia GDPR, Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu Vaše osobné údaje vymazať,
    v prípade, ak máte za to, že sú spracúvané Vaše osobné údaje, ktoré by mali byť vymazané, informujte prosím Prevádzkovateľa, ktorá Váš podnet bez zbytočného odkladu vyhodnotí,
   • d) právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov:
    Prevádzkovateľ je povinný obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov, ak bude splnená niektorá z podmienok uvedených v článku 18 Nariadenia GDPR,
    obmedzením spracúvania osobných údajov sa rozumie označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti,
   • e) právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov:
    máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia GDPR (t.j. sú spracúvané z dôvodu realizácie verejného záujmu alebo na účely oprávneného záujmu Prevádzkovateľa), vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach GDPR,
    Prevádzkovateľ nebude ďalej oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
    ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať,
   • f) právo na prenosnosť Vašich osobných údajov:
    máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, za podmienky, že sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami a zakladá sa na Vašom súhlase alebo na zmluve,
    máte tiež pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od Prevádzkovateľa inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné,
    Prevádzkovateľ je oprávnený Vašej požiadavke nevyhovieť, ak by to malo nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných,
   • g) právo na odvolanie súhlasu:
    ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR (t.j. súhlas so spracúvaním osobných údajov), máte právo kedykoľvek svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov odvolať, avšak bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
    odvolanie súhlasu musí byť vykonané na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle,
    odvolanie súhlasu môže byť vykonané napr. prostredníctvom Aplikácie, doporučeného listu alebo e-mailovej správy adresovanej Prevádzkovateľovi, za podmienky, že Vás bude možné jednoznačne identifikovať,
   • h) právo namietať voči automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu:
    máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotklo,
    toto právo sa neuplatní v prípade ak je také rozhodnutie:
    nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom,
    povolené právom Únie alebo právom Slovenskej republiky a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu Vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov, alebo
    založené na Vašom výslovnom súhlase,
   • i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu:
    v prípade, ak podľa Vášho názoru došlo zo strany Prevádzkovateľa k porušeniu Vašich práv, je možné sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, a to na tel. č. +421 /2 3231 3214 alebo na statny.dozor@pdp.gov.sk.
 • m) AUTOMATICKY ZÍSKAVANÉ ÚDAJE
  (AKÉ ÚDAJE MÔŽE ZÍSKAVAŤ PREVÁDZKOVATEĽ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO FACEBOOKOVÝCH STRÁNOK)

  • m.1. Okrem osobných údajov uvedených v článku 3. tohto dokumentu vyššie môže Prevádzkovateľ automaticky získavať aj niektoré druhy informácií vždy, keď používate Webové stránky alebo Facebookové stránky. Jedná sa o:
   logy internetových serverov / IP adresa,
   cookies,
   webové signálky a aplikácie,
   obsahové nástroje tretej strany
  • m.2. Log súbory internetových serverov/IP adresy. IP adresa (adresa internetového protokolu) je číslo pridelené Vášmu počítaču vždy, keď sa pripojíte na internet. Celá počítačová identifikácia na internete sa uskutočňuje pomocou IP adries, ktoré umožňujú počítačom a serverom identifikovať sa a komunikovať.
  • m.3. Cookies. Cookie je malý textový súbor, ktorý sa automaticky umiestňuje na pevný disk Vášho počítača alebo mobilného zariadenia (mobilného telefónu alebo tabletu) vždy, keď vstúpite na určité webové stránky. Cookie umožňuje serveru jednoznačne identifikovať Váš prehliadač. Cookies nám umožňujú uchovávať informácie na serveri, aby ste mohli lepšie pracovať s webom (napr. doplnenie už predtým Vami zadaných údajov, prispôsobenie webových stránok, a pod.), ako aj za účelom analýzy a kontroly kvality webovej stránky. Väčšina internetových prehliadačov je nastavených tak, aby prijímali cookies, hoci si môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby odmietal všetky cookies alebo aby ich označil, keď sú uložené na Vašom zariadení. Upozorňujeme však, že ak odmietnete použitie cookies, niektoré časti našich stránok nemusia riadne fungovať.
  • m.4. Používame niekoľko rôznych typov súborov Cookies. Niektoré z nich sú Cookies relácie, ktoré sú dočasné a umožňujú nám prepojiť Vaše akcie počas relácie prehliadača. Súbory Cookies relácie budú automaticky vymazané pri zatvorení vášho prehliadača. Ostatné súbory Cookies sú trvalé súbory Cookies, ktoré zostanú vo vašom zariadení počas obdobia uvedeného v súboroch Cookies. Pripomíname, že Vaše osobné údaje prostredníctvom Cookies súborov nespracúvame. Dochádza k spracúvaniu výlučne rôznych „technických” identifikátorov (napr. anonymizovaná IP adresa a podobne), ktoré nám ale neumožňujú identifikovať konkrétnu dotknutú osobu.:
   Používame tieto druhy Cookies:
   • Funkčné a technické Cookies – tieto Cookies zabezpečujú fungovanie internetovej stránky a ich prípadný zákaz môže značne sťažiť alebo úplne zamedziť jej používanie. Tento druh Cookies optimalizuje Vašu užívateľskú skúsenosť a ukladá informácie, ako sú napr. typ prehliadača, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania, a to aj po opustení webovej stránky.
   • Analytické a štatistické Cookies – tieto Cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej webovej stránky a webových prezentácií. Údaje získané prostredníctvom týchto súborov Cookies sú využívané výlučne na štatistické potreby a zlepšenie fungovania internetovej stránky.
  • m.5. Na niektorých webových stránkach alebo emailoch môže Prevádzkovateľ využívať bežnú internetovú technológiu, ktorá sa volá webová signálka – “Web beacon”. Webové signálky slúžia na monitorovanie aktivít návštevníkov. Tieto dáta slúžia výhradne na účel analýzy návštevnosti stránok roche.sk.
  • m.6. Webové signálky, cookies a ostatné sledovacie technológie bez dobrovoľného poskytnutia Vašich iných osobných údajov nemusia samé o sebe predstavovať osobné údaje. Iba ak dobrovoľne poskytnete ďalšie osobné údaje, napríklad pri registrácii alebo posielaní e-mailov, môžu sa tieto automatické sledovacie technológie použiť na získanie ďalších informácií o Vašom využívaní webových stránok a/alebo interaktívnych e-mailov tak, aby boli pre Vás užitočnejšie.
  • m.7. Služby: Na Webových stránkach môžeme poskytovať služby na základe aplikácií a obsahových nástrojov tretích strán, ako napríklad Google Maps. Tieto tretie strany môžu automaticky získavať osobné údaje vždy, keď sa s nami spojíte na našich stránkach a využijete pritom aplikácie a nástroje tretej strany. Na našej internetovej stránke používame nástroje spoločnosti Google. Spoločnosť Google má na základe toho prístup k analytickým a štatistickým Cookies, uložených vo Vašom zariadení a informáciám, ktoré sú na Cookies naviazané. Viac informácií nájdete na: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008
  • m.8. Zabezpečenie Vášho zariadenia. Prevádzkovateľ používa technické a bezpečnostné opatrenia, ktoré slúžia na ochranu Vašich osobných údajov pred nepovoleným prístupom, zneužitím, vyzradením, stratou alebo zničením. Je však nevyhnutné, aby Váš počítač alebo iné elektronické zariadenie, prostredníctvom ktorého používate Webové stránky a/alebo Facebookové stránky, bolo riadne zabezpečené a chránené proti škodlivému softvéru, ako sú  trojany, počítačové vírusy a počítačové červy. Bez riadnych a vhodných bezpečnostných opatrení (napr. bezpečného nastavenia internetového prehliadača a mobilného zariadenia, aktuálneho antivírusového softvéru, osobného firewallového softvéru, nepoužívania softvéru z pochybných zdrojov) existuje riziko, že Vami poskytnuté osobné údaje môžu byť vyzradené neoprávneným tretím stranám a zneužité.m.9. Google Analytics. Webové stránky môžu používať Google Analytics, internetovú analytickú službu, ktorú poskytuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len “Google”). Google Analytics používa “cookies” (viď vysvetlenie pojmu „cookies“ vyššie, v bode 7.3.) a môže získavať informácie o návštevách a používaní Aplikácie (viď https://marketingplatform.google.com/about/analytics/?hl=sk). Google použije tieto informácie za účelom vyhodnotenia Vášho využívania Aplikácie, zhromaždí správy o aktivite v rámci Webových stránok pre Prevádzkovateľa a poskytne iné služby súvisiace s aktivitou v rámci Webových stránok a s používaním internetu. Google môže posielať tieto informácie tretím stranám, ak to záväzný právny predpis vyžaduje alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie pre Google. Môžete odmietnuť použitie cookies v rámci Webových stránok alebo tak, že si zvolíte príslušné nastavenia na svojom prehliadači. Upozorňujeme však, ako už bolo spomenuté vyššie, že ak tak urobíte, možno nebudete môcť riadne využívať všetky funkcie Webových stránok.
   Podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou Google sú dostupné na: https://policies.google.com/privacy?fg=1.
 • n) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  • n.1. Prevádzkovateľ môže v budúcnosti upravovať znenie týchto Podmienok spracúvania osobných údajov. Všetky zmeny Podmienok spracúvania osobných údajov budú zverejnené prostredníctvom Webových stránok a/alebo Facebookových stránok a sú platné dňom takého zverejnenia.

Tieto Podmienky spracúvania osobných údajov sú platné a účinné odo dňa 1.8. 2020.