1. Úvod

Všeobecné podmienky súťaže sa použijú pre súťaž  vykonávanú v rámci aktivít portálu mamejednadruhu.sk. Všeobecné  podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich.

2.Organizátor súťaže

 1. Organizátorom súťaže je spoločnosť Roche Slovensko, s.r.o., Pribinova 7828/19 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 887 117, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 31845/B
 2. Organizátor súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá súťaže.

3. Účastníci súťaže

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky.
 2. Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami a pravidlami tejto súťaže.

4. Pravidlá súťaže

 1. Do súťaže bude zaradený každý, kto splní všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži:
 2. Do súťaže bude zaradený každý súťažiaci len jedenkrát, a to bez ohľadu na počet registrácií alebo spustení súťažného kvízu.

5. Výhra

 1. Výherca získa kozmetický balíček v hodnote 100 €.
 2. Ceny zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.
 3. Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži.
 4. Ak účastník súťaže poruší podmienky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený.

6. Spôsob odovzdávania výhry

 1. Organizátor bude kontaktovať víťaza e-mailom.
 2. Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne na požiadanie Organizátora svoje osobné údaje potrebné na doručenie výhry.