Ako sa na preeklampsiu pozerá odborník?

Preeklampsia je závažné ochorenie súvisiace s tehotenstvom. Aj dnes je významnou príčinou novorodeneckej a materskej chorobnosti a úmrtnosti. Výskyt preeklampsie sa pohybuje medzi 3 až 10 % všetkých tehotných.

Stanovenie špecifického rizika rozvoja preeklampsie, včasná predikcia a adekvátny liečebný zásah môžu významne ovplyvniť výsledok tehotenstva v pozitívnom zmysle. Vďaka prvotrimestrálnemu skríningu, ktorý sa vykonáva medzi 11. a 14. týždňom tehotenstva, vieme včas identifikovať rizikové tehotné a následne ich intenzívne sledovať. Účinnou prevenciou vzniku preeklampsie u rizikových tehotných žien je podávanie kyseliny acetylsalicylovej (aspirínu).  

Jedinou cielenou liečbou je pôrod

Problematika manažmentu preeklampsie spočíva v tom, že nepoznáme cielenú liečbu tohto ochorenia. Jedinou cielenou liečbou je dnes pôrod. V čase diagnostikovania preeklampsie však už často nevieme zabrániť progresii ochorenia a vzhľadom na ohrozenie života matky a plodu ukončíme tehotenstvo predčasne. Takýto predčasný pôrod nesie so sebou taktiež nepriaznivé následky pre novorodenca.

Preto sa dnes výskum zameriava na čo najvčasnejšiu diagnostiku ochorenia s cieľom predchádzať vzniku závažných komplikácií, ktoré vyplývajú z progresie ochorenia. 

Čo preeklampsia vlastne je?

Vzhľadom na súčasne existujúce vedecké poznatky sa ako najperspektívnejšou teóriou patogenézy preeklampsie javí teória poruchy rovnováhy tzv. angiogénnych faktorov, teda faktorov ovplyvňujúcich tvorbu ciev v placentárnom riečisku. Vplyvom nedostatočnosti kyslíka v cievnom riečisku medzi maternicou a placentou dochádza k nadprodukcii tzv. antiangiogénnych faktorov.

Dochádza k nerovnováhe a dôsledkom sú príznaky svedčiace o preeklampsii, ako je vysoký krvný tlak u matky, poškodenie cievnej steny, poškodenie orgánov u matky, opuchy a poškodenie obličiek s únikom bielkovín do moču. 

Dnes je možné hladiny angiogénnych faktorov sledovať vďaka modernému testu spočívajúcemu v odbere krvi matky. Hladiny týchto faktorov sú v nerovnováhe už pred objavením sa prvých príznakov preeklampsie. Táto vedomosť nám umožňuje rozpoznať preeklampsiu včasnejšie ako doposiaľ.

Zaujímavé je zistenie, že nerovnováha týchto faktorov nesúvisí len s rozvojom preeklampsie, ale taktiež predpovedá riziko vnútromaternicovej smrti plodu a závažných porúch placentácie s následnou rastovou reštrikciou plodu. Čím skôr sa vyvinie patológia tehotenstva, tým markantnejšia je dysbalancia angiogénnych faktorov. 

Dôležitá je včasná diagnostika

Test (pomer sFlt-1/PlGF) by sa mal vykonávať u tehotných s hroziacim rozvojom preeklampsie. Tento test však v Slovenskej republike nie je dostupný všetkým rizikovým pacientkam, napriek tomu, že zavedením tohto testu v rámci včasnej diagnostiky by sa znížil počet zbytočných hospitalizácií a predčasných intervencií. Veríme, že v blízkej budúcnosti sa aj u nás tento test stane rutinným pomocníkom lekárov z hľadiska krátkodobej predikcie a diagnostiky preeklampsie.

Na našom pracovisku gynekologicko-pôrodníckej kliniky Nemocnice Košice-Šaca máme k dispozícii tento dôležitý diagnostický test. Okrem včasnej diagnostiky preeklampsie sa nám vďaka dostupnosti tohto testu darí znižovať počet nadbytočných hospitalizácií pre podozrenie na preeklampsiu.

Pomocou tohto testu sme odhalili niekoľko prípadov hroziacej vnútromaternicovej smrti plodu. 28-ročná pacientka, prvorodička, prišla na fetálny ultrazvukový skríning v 30. týždni tehotenstva. Ultrazvukové vyšetrenie odhalilo IUGR (vnútromaternicovú rastovú reštrikciu plodu), závažný oligohydramnion (nedostatok plodovej vody), čo svedčí o placentárnej insuficiencii.

Výsledok testu sFlt-1/PlGF vykazoval extrémne vysoké hodnoty (2150). Pri takýchto hodnotách reálne hrozí vnútromaternicové úmrtie plodu a odporúča sa ukončiť tehotenstvo do 24 hodín. Pacientka bola odoslaná do perinatologického centra, kde na základe tohto testu vykonali akútny cisársky rez a dieťa vďaka včasnej intervencii prežilo.

Autor článku:
MUDr. Erik Dosedla, PhD., MBA
Primár Gynekologicko-pôrodníckej kliniky
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1.súkromná nemocnica