Absolvovala som test a oznámili mi výsledok. Čo bude nasledovať?

Absolvovala som test a oznámili mi výsledok. Čo bude nasledovať?

Jedným zo základných pilierov v prevencii rakoviny krčka maternice je skríningové testovanie žien na prítomnosť vírusu HPV alebo výskytu abnormálnych buniek v tejto oblasti. Úlohou skríningu je identifikovať medzi testovanými ženami tie, u ktorých sa už začal, alebo je riziko, že sa môže v budúcnosti rozvíjať onkologický proces, v optimálnom prípade bez toho, aby sa u nich objavili akékoľvek príznaky.

Dnes sú pre ženy dostupné rôzne metódy skríningového testovania. Niektoré sú štandardne vykonávané v rámci preventívnej gynekologickej prehliadky a sú uhrádzané zo zdravotného poistenia. Niektoré ďalšie, modernejšie testy, ktoré už poisťovňa štandardne neuhrádza, si pacientka môže vyžiadať po konzultácií s lekárom aj podľa vlastných preferencií ako samoplatca.

O tom, ako predchádzať rakovine krčka maternice, aké typy testov existujú a ako porozumieť ich výsledkom sme si povedali už v predchádzajúcich článkoch na našom webe. Teraz si vysvetlíme, s akými typmi výsledkov sa môžeme stretnúť a čo by malo nasledovať.

LBC test

V článku o výsledkoch skríningových testov sme sa venovali prevažne PAP a HPV testom. Existujú však ešte ďalšie možnosti testovania, medzi ktoré bezpochyby patrí aj LBC test.

Výsledok LBC testu má rovnaké možné varianty ako výsledky u PAP testu, a teda normálny nález (negatívny výsledok), abnormálny nález nízkeho alebo vysokého stupňa (pozitívny výsledok) a prípadne nejasný nález. Avšak tu je nutné podotknúť, že hlavnou výhodou LBC testu je oveľa prehľadnejší a lepšie hodnotiteľný vzniknutý preparát (Obr. 1).

Vďaka tejto skutočnosti sa výrazne znižuje výskyt jednak nejasných nálezov, ale hlavne falošne pozitívnych a aj falošne negatívnych výsledkov vyšetrenia. To znamená, že sa môže minimalizovať nutnosť ďalších nepríjemných vyšetrení či zákrokov u žien, u ktorých to momentálne nie je nevyhnutné. Zároveň sa však zvyšuje pravdepodobnosť záchytu rizikových nálezov už v počiatočných štádiách.

Okrem vysokej spoľahlivosti výsledku LBC testu je potrebné zdôrazniť aj jeho ďalšiu výhodu. Tou je možnosť dlhodobého uchovávania materiálu po odbere v spomínanom špeciálnom roztoku. To umožňuje opätovné testovanie získanej vzorky, bez nutnosti vykonania ďalšieho odberu. V prípade potreby, napr. pri pozitívnom výsledku LBC testu, takto môžeme veľmi jednoducho doplniť ďalšie konfirmačné a upresňujúce vyšetrenia, ako napr. HPV DNA test a taktiež moderné CinTec plus vyšetrenie, o ktorých sme sa zmienili už v predošlom článku. Vďaka tomu maximalizujeme informácie získané analýzou preparátu, a zároveň minimalizujeme záťaž pacientky opakovanými vyšetreniami.

Triediaci test CINtec plus

Pri výsledkoch skríningových testov sme nespomínali ani triediaci test CINtec plus, preto sa o ňom môžete dočítať v nasledujúcich riadkoch.

Výhodou oproti predošlým cytologickým metódam (PAP test a LBC test) je ešte jasnejší a presnejší výsledok na základe objektívneho hodnotenia preparátu, pretože pri pozorovaní pod mikroskopom sú abnormálne bunky farebne označené a tak veľmi spoľahlivo rozoznateľné od ostatných zdravých buniek (Obr. 2).

Vďaka tomu je toto vyšetrenie schopné odhaliť prekancerózne bunkové zmeny už na molekulárnej úrovni, teda ešte skôr, ako sú viditeľné štrukturálne, a preto by sme ich prostredníctvom iných metód ešte neboli schopní zachytiť.

Prívlastok triediaci (triážový) test získal Cintec plus vďaka svojmu praktickému využitiu v skríningovom a diagnostickom procese. Pri rizikových alebo nejasných nálezoch po vykonaní PAP testu, HPV DNA testu alebo co-testu (PAP test a HPV DNA test) umožňuje lekárom zhodnotiť, pre ktoré ženy má význam pokračovať v ďalších  podrobnejších vyšetreniach a ktoré na ďalšie vyšetrenia v danom čase ísť nemusia. To často znamená veľkú výhodu, keďže každé ďalšie, alebo opakované vyšetrenie môže byť nepríjemné, aj časovo náročné.

Zmienené triedenie jednotlivých rizikových alebo nejasných výsledkov a následné možnosti postupu môžu v praxi vyzerať nasledovne a to podľa toho, akým spôsobom ste sa testovali:

PAP test:

a) Abnormálny nález nízkeho stupňa – odporúčame vykonať CINtec plus test
- V prípade negatívneho výsledku je následné sledovanie pacientky formou pravidelných prehliadok a skríningov dostačujúce, odporúča sa iba skrátenie intervalu vyšetrení- V prípade pozitívneho výsledku je už odporúčané vykonať kolposkopické vyšetrenie

b) Abnormálny nález vysokého stupňa - je odporúčané vykonať kolposkopické vyšetrenie priamo, aj bez triedenia.

Samostatný HPV DNA test (na vysokorizikové typy HPV):

a)  Negatívny výsledok – odporúča sa pokračovať v štandardnom intervale vyšetreníb)  Pozitívny výsledok – vhodná možnosť vykonať triediaci CINtec plus test- V prípade negatívneho výsledku je následné sledovanie pacientky formou pravidelných prehliadok a skríningov dostačujúce, odporúča sa iba skrátenie intervalu vyšetrení

- v prípade pozitívneho výsledku je už odporúčané vykonať kolposkopické vyšetrenie

Co-test (súčasne vykonaný PAP test + HPV DNA test):

pozitívny HPV DNA test a zároveň negatívny PAP test

-> odporúča sa vykonať CINtec plus test

- v prípade negatívneho výsledku je následné sledovanie pacientky formou pravidelných prehliadok a skríningov dostačujúce, odporúča sa iba skrátenie intervalu vyšetrení

- v prípade pozitívneho výsledku je už odporúčané vykonať kolposkopické vyšetrenie

Odporúčania pri pozitívnom výsledku akéhokoľvek testu

Je potrebné brať na vedomie, že pozitívny výsledok skríningového testu automaticky neznamená, že pacientke je diagnostikovaná rakovina krčka maternice. U väčšiny pacientok to znamená, že sú viac ohrozené rozvojom tohto onkologického ochorenia v budúcnosti ako pacientky s negatívnym skríningom (normálnym nálezom).

Podľa závažnosti abnormálneho nálezu ošetrujúci lekár rozhodne, či bude dostatočné pokračovať v štandardnom intervale vyšetrení alebo bude potrebné zvýšiť ich frekvenciu. V určitých prípadoch je nevyhnutné doplniť kolposkopické vyšetrenie, prípadne aj so súčasným bioptickým odberom materiálu z krčka maternice, aby bolo možné vykonať podrobné histologické vyšetrenie. Následne po zhodnotení všetkých vykonaných diagnostických metód môžu byť v závažných prípadoch indikované chirurgické zákroky.

Čo je to kolposkopia?

Kolposkopia je diagnostická metóda, pomocou ktorej sa optickým prístrojom, kolposkopom, dôkladne prezrie krčok maternice, a hľadajú sa na ňom zmeny svedčiace o prekanceróznom alebo, v horšom prípade, už onkologickom procese (Obr. 3).

Ako prebieha biopsia?

Za účelom objektivizácie a zvýšenia výpovednej hodnoty vyšetrenia sa vo väčšine prípadov súčasne vykonáva aj biopsia. Vtedy sa z miest na krčku maternice, ktoré majú podozrivý vzhľad, odoberie špeciálnym inštrumentom – bioptickými kliešťami – malá vzorka tkaniva. Jedná sa síce o invazívne vyšetrenie, ale samotný výkon biopsie je pacientkami veľmi dobre tolerovaný a prakticky nebolestivý. Vzorky sú následne odoslané do patologického laboratória na histologické vyšetrenie, ktoré nám poskytne viac informácií ako samotná cytológia.

Aké výsledky môže ukázať biopsia?

Materiál na cytologické vyšetrenie sa získava prostredníctvom steru, a tak preparát tvoria len jednotlivé bunky sliznice. Na histologické vyšetrenie ale potrebujeme väčší preparát, ktorého odber prebieha „výrezom“, tzv. punkciou tkaniva prostredníctvom biopsie. Vďaka tomu pri pozorovaní pod mikroskopom môžeme sledovať vzájomné vzťahy medzi bunkami získaného tkaniva a aj rozsah či hĺbku invázie prípadných patologicky zmenených buniek. To nám poskytne najpresnejšie informácie o aktuálnom stave podozrivých ložísk. V priebehu mikroskopického vyšetrenia patológ preveruje, či sú v preparáte prítomné tzv. CIN – cervikálne intraepiteliálne neoplázie. Tento termín sa používa na pomenovanie abnormálne vyzerajúcich buniek sliznice krčka maternice.

CIN sa klasifikuje na stupnici od 1 po 3.

Možnosti liečby a dostupné zákroky

Možnosti terapie vysokorizikových (high – grade) nálezov môžeme rozdeliť na dve skupiny zákrokov, podľa ich princípu. Prvou skupinou terapie je vykonanie excízie, ktorá abnormálne bunky odstraňuje. Samotnou chirurgickou procedúrou je v tomto prípade tzv. konizácia, anglicky tiež LLETZ (The Large Loop Excision of the Transformation Zone). Je to chirurgický zákrok, pri ktorom sa vykonáva operačné odňatie časti krčka maternice elektrochirurgickou drôtenou slučkou. Cieľom je odstránenie celého podozrivého ložiska s tzv. bezpečnostným lemom. Teda tak, aby línia rezu bola vedená v zdravom tkanive okolo samotného ložiska. Výkon sa realizuje v lokálnej alebo celkovej anestézii podľa postupov konkrétneho pracoviska (Obr. 4).

Druhá skupina možných zákrokov je založená na princípe ablácie, ktorá abnormálne bunky zničí a tým zneškodní. Sem patrí kryoterapia, kde sú zvolené oblasti tkaniva zničené prudkým zmrazením, alebo ďalej laserová terapia, ktorá spôsobuje deštrukciu buniek vysokoenergetickým presne zacieleným žiarením.

Hlavnou zásadou je, že pravidelnými prehliadkami a včasným záchytom zmien môžeme vážnej diagnóze, nepríjemným vyšetreniam a aj prípadným zákrokom predísť.

Referencie:

Ďalšie články

Zobraziť viac